Bắt đầu thi công san lấp mặt bằng ngày 11/06/2018

       

Mặt bằng sau 2 tuần san lấp : tổng diện tích san lấp 15 ngàn khối đất

  

 

Mặt bằng sau 4 tuần san lấp : tổng diện tích san lấp 30 ngàn khối đất

    

Tiến hành thi công lắp cống