KHU H

Tổng số lô khu H : 35 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Tổng số lô đã bán : 28 lô ( 1 → 22, 25, 28 → 31, 35)

Số lô chưa bán : 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34

Hotline : 0911 932 227 & 0931 835 630

Danh mục:
Mô tả

Đang cập nhật

Tiện ích

Cooming Soon !