KHU B

Tổng số lô khu B : 14 lô

Diện tích mỗi lô : 6m × 18m

Tổng số lô đã bán : 7 lô ( 4 ,5, 7 ,8, 10, 13, 14)

Hotline : 0911 932 227 & 0931 835 630

Danh mục:
Mô tả

Đang cập nhật

Tiện ích

Cooming Soon !